Das Kapital

Tim Johnson (in Boston) on his way to Washington, D.C.